Chiltern Society PhotoGroup

 
 
 
07wv135.jpg
 
Bovingdon’s primary school
Author: E Sansom